NAZWA PROJEKTU

"Moja droga do sukcesu w szkole podstawowej"

OKRES REALIZACJI PROJEKTU

01.08.2016 r. - 29.06.2018 r.

NAZWA BENEFICJENTA

Usługi Edukacyjne s.c.

OPIS PROJEKTU

Przedmiotem projektu jest wdrożenie programów rozwojowych w wiejskich szkołach gminy Grodków (powiat brzeski, woj.opolskie): PSP Kolnica, PSP Jędrzejów, PSP Lipowa.  Projekt w całości skierowany jest do uczniów/uczennic i nauczycieli szkół w/w szkół podstawowych. Stopa bezrobocia w gminie na koniec VI 2015r wynosiła 14,9% w tym 53,6% bezrobotnych kobiet (dane zPUP). Większość bezrobotnych to rodzice uczniów w/w szkół. Dla uczniów pochodzących z tych rodzin uczestnictwo w projekcie to szansa na rozwój edukacyjny i społeczny. Uczniowie z obszarów wiejskich mają nierówny dostęp do usług edukacyjnych. Cel główny projektu zostanie zrealizowany poprzez podniesienie jakości procesu kształcenia w w/w szkołach poprzez zwiększenie oferty rozwoju kompetencji kluczowych, zmniejszenie dysproporcji w osiągnięciach edukacyjnych, wyposażeniu szkół w nowoczesne materiały dydaktyczne oraz wyrównanie szans edukacyjnych: 233 uczniów (109 dziewczynek,124 chłopców) oraz 22 nauczycieli.

CELE PROJEKTU

Celem głównym projektu jest podniesienie jakości kształcenia poprzez zwiększenie oferty rozwoju kompetencji kluczowych, zmniejszenie dysproporcji, wyrównanie szans edukacyjnych poprzez korzystanie z nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych, nauczania opartego na metodzie eksperymentu, indywidualnej pracy z uczniem tj. rozszerzenie programów rozwojowych placówek o dodatkowe zajęcia pozalekcyjne.

CHARAKTERYSTYKA PROJEKTU

Kształcenie kompetencji kluczowych (TIK, matematyczno-przyrodnicze, języki obce) oraz właściwych umiejętności i postaw niezbędnych do funkcjonowania na rynku pracy (kreatywność, innowacyjność, praca zespołowa) poprzez:
 • kształtowanie i rozwijanie u uczniów, wychowanków lub słuchaczy kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz właściwych postaw i umiejętności
 • tworzenie warunków dla nauczania opartego na metodzie eksperymentu poprzez realizację kompleksowych projektów obejmujących: wyposażenie pracowni szkolnych w narzędzia do nauczania przedmiotów przyrodniczych lub matematyki
 • korzystanie z nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) oraz rozwijanie kompetencji informatycznych poprzez: wyposażenie szkół lub placówek systemu oświaty w nowoczesne pomoce dydaktyczne oraz narzędzia TIK niezbędne do realizacji programów nauczania w szkołach lub placówkach systemu oświaty, w tym zapewnienie odpowiedniej infrastruktury sieciowo-usługowej
 • korzystanie z nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) oraz rozwijanie kompetencji informatycznych poprzez: kształtowanie i rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów, wychowanków lub słuchaczy, w tym z uwzględnieniem bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni i wynikających z tego tytułu zagrożeń
 • kompleksowe programy wspomagające szkołę lub placówkę systemu oświaty w procesie indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym wsparcie ucznia młodszego: doposażenie szkół lub placówek systemu oświaty w pomoce dydaktyczne oraz specjalistyczny sprzęt do rozpoznawania potrzeb rozwojowych, edukacyjnych i możliwości psychofizycznych oraz wspomagania rozwoju i prowadzenia terapii uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, a także podręczniki szkolne i materiały dydaktyczne dostosowane do
  potrzeb uczniów z niepełnosprawnością, ze szczególnym uwzględnieniem tych pomocy, sprzętu i narzędzi, które są zgodne z koncepcją uniwersalnego projektowania
 • kompleksowe programy wspomagające szkołę lub placówkę systemu oświaty w procesie indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym wsparcie ucznia młodszego: wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym uczniów młodszych w ramach zajęć uzupełniających ofertę szkoły lub placówki systemu oświaty
 • tworzenie warunków dla nauczania opartego na metodzie eksperymentu poprzez realizację kompleksowych projektów obejmujących: kształtowanie i rozwijanie kompetencji uczniów, wychowanków lub słuchaczy w zakresieprzedmiotów przyrodniczych lub matematyki
 • korzystanie z nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) oraz rozwijanie kompetencji informatycznych poprzez: podnoszenie kompetencji/ kwalifikacji cyfrowych nauczycieli wszystkich przedmiotów, w tym w zakresie korzystania z narzędzi TIK zakupionych do szkół lub placówek systemu oświaty oraz włączania narzędzi TIK do nauczania przedmiotowego
 • kompleksowe programy wspomagające szkołę lub placówkę systemu oświaty w procesie indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym wsparcie ucznia młodszego: przygotowanie nauczycieli do prowadzenia procesu indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym wsparcia ucznia młodszego, rozpoznawania potrzeb rozwojowych, edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów i efektywnego stosowania pomocy dydaktycznych w pracy
 • rozwój doradztwa edukacyjno-zawodowego poprzez: uzyskiwanie kwalifikacji doradców edukacyjno-zawodowych przez osoby realizujące zadania z zakresu doradztwa edukacyjnozawodowego w szkołach i placówkach, które nie posiadają kwalifikacji z tego zakresu oraz podnoszenie kwalifikacji doradców edukacyjnozawodowych, realizujących zadania z zakresu doradztwa edukacyjnozawodowego w szkołach

KWOTA DOFINANSOWANIA

1 166 175 zł